Greeter salgs- og leveringsbetingelser

Standard skabelon til Holm & Ravn

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Anvendelse

1.1.        Disse forretningsbetingelser (herefter ’’Betingelserne’’) gælder for alle tilbud og aftaler om ydelser fra Greeter ApS, CVR-nr. 40190635 (herefter ’’Virksomheden’’) i form af et fjernsalg, herunder formidling og salg af ydelser og produkter ved en tredjepart i form af en restauratør, bar, natklub eller lignende (herefter ’’Venue’’) over for brugeren (herefter ”Kunden”).

 

1.2.        Nærværende betingelser er ikke gældende over for de enkelte Venues. Virksomheden har samarbejdsaftaler med de enkelte Venues, der dog er bekendte med nærværende betingelser.

 

1.3.        Driften af applikationen Greeter og Greeter Venue varetages af Virksomheden.

 

1.4.        Kunden bekræfter ved accept af disse betingelser at vedkommende minimum er 18 år eller ældre.

 

1.5.        Nærværende forretningsbetingelser udgør de til enhver tid gældende vilkår og betingelser, dog med forbehold for eventuelle ændringer og/eller rettelser hertil.

 

1.6.        Den juridiske eller fysiske person/Kunden accepterer ligeledes disse Betingelser i sin helhed ved accept af Virksomhedens produkter eller en på enhver anden måde indgået aftale, medmindre andet specifikt er aftalt mellem parterne, jf. pkt. 3.1.

 

1.7.        Kunden kan ikke tolke udvist passivitet af nogen art fra Virksomheden som en accept af andre betingelser eller aftalevilkår end nærværende.

 

2.              Produkt

2.1.        Det enkelte Venue opretter bordpakker med bord og events via Virksomhedens applikation Greeter Venue, hvor det bliver tilgængelig for dig som kunde på appen Greeter.

 

2.2.        Oplysninger om tilbuddets pris, lokation, tidspunkt, indhold, omfang, karakter og beskaffenhed leveres af det enkelte venue. Ansvaret for produktet er således henhørende under det selvstændige Venue. Ethvert produkt på applikationen Greeter er at anse som en opfordring til at gøre tilbud i henhold til aftalelovens § 9. Således er det Kunden, der fremsender en booking/ordre til det pågældende Venue, der efterfølgende skal acceptere ordren/bookingen.

 

2.3.        Virksomheden påtager sig ikke ansvar i nogen grad for de i pkt. 2.2. nævnte oplysninger om de på Virksomhedens applikation, jf. pkt. 1.3., udbudte tilbud. Dette gør sig gældende over for

 

2.4.        alle oplysninger givet af det enkelte Venue, og de nævnte eksempler i pkt. 2.2. er således ikke udtømmende. Virksomheden tager således forbehold for, at oplysningerne kan være ukorrekte grundet forkerte og/eller mangelfulde oplysninger fra et Venue.

 

2.5.        Virksomheden sørger for at præsentere oplysninger om bordpakker og ledighed af borde fra det enkelte Venue. Virksomheden tilsigter i forlængelse heraf, at oplysningerne fremlægges således medfølgende pligter og rettigheder fremstår klart for Kunden.

 

3.              Indgåelse

3.1.        Ved aftaleindgåelse i enhver form og/eller som nævnt i pkt. 1.4., erklærer den enkelte Kunde positivt at have læst og forstået Betingelserne samt disses retsvirkninger i retsforholdet med Virksomheden.

 

3.2.        Virksomheden bliver tidligst forpligtet ved de af Virksomheden fremsatte erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Kunden har modtaget Virksomhedens accept / ordrebekræftelse.

 

3.3.        Når nærværende Betingelser er accepteret ifølge pkt. 3.1., accepterer Kunden ligeledes at det enkelte Venue alene kontraktuelt kan opfylde den indgående aftale, såfremt Kunden indsender korrekte oplysninger ved køb/booking på applikationen.

 

3.4.        Det påhviler den enkelte Kunde straks at tage kontakt til det Venue, der udbyder der produktet, som Kunden har købt på applikationen, hvis der skulle være angivet forkerte eller ufuldstændige oplysninger af Kunden.

 

3.5.        Virksomheden er ikke part i aftalen mellem Venue og Kunden. Virksomheden er derfor uden ansvar i forhold til indgåelse af denne aftale, ligesom Virksomheden ej heller er ansvarlig for det enkelte Venues ydelser, herunder om det leverede er kontraktmæssigt i forhold til art, beskaffenhed, tid, kvalitet eller Kundens berettigede forventninger i øvrigt.

 

4.              Aftalegrundlag

4.1.        Ændringer af og tillæg til Betingelserne er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

4.2.        Ovennævnte eventuelle tillæg, Betingelserne og den enkelte skriftlige eller mundtlige aftale udgør den samlede aftale mellem Kunden og Virksomheden, hvorfor denne skal indgå i enhver tvist som det gyldige og bindende aftalegrundlag.

 

4.3.        I det omfang forhold ikke er beskrevet i Betingelserne, udfyldes dette af dansk rets almindelige regler, som i øvrigt er gældende generelt.

 

5.              Priser

5.1.        Alle priser angives i DKK (danske kroner) og inklusive moms, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

 

5.2.        Prisfastsættelse forestås af det enkelte Venue.

 

6.              Betaling

6.1.        Hvor andet ikke fremgår af aftalegrundlaget, sker betaling gennem den integrerede betalingsløsning på applikationen.

 

7.              Levering

7.1.        Leveringssted og -tidspunkt beror på den enkelte aftale mellem Kunden og Venuet, medmindre andet er aftalt.

 

7.2.        Tidspunktet for bestilling af bordpakke og bord bestemmes af Kunden gennem applikationen ud fra hvad det enkelte Venue tilbyder.

 

7.3.        Tidspunktet for det enkelte Venues levering af ydelsen som købt på Virksomhedens applikation er alene et estimat, hvorfor hverken det enkelte Venue eller Virksomheden kan indestå for at det bestilte er ledigt og/eller klart til præcist det tidspunkt, der er bestilt til.

 

8.              Afbestilling

8.1.        Det enkelte Venue har til enhver tid ret til at annullere og afvise Kundens bestilling.

 

8.2.        Virksomheden aftaler så vidt muligt med det enkelte Venue gennem en intern samarbejdsaftale, at de bør gennemføre alle ordrer. Hvis dette ikke er muligt, bør Venue straks oplyse Kunden om eventuel annullation.

 

8.3.        Virksomheden forbeholder sig retten til at ekskludere Kunder fra at benytte applikationen, samt annullere disses aftaler med Virksomheden og det enkelte Venue, såfremt Kunden indsender falske, svigagtige eller på anden måde ulovlige oplysninger i strid med lov og ærbarhed.

 

8.4.        Såfremt Kunden afbestiller inden for 3 timer forinden tidspunktet for levering af den aftalte ydelse, forbeholdes i Betingelserne retten for Virksomheden og/eller det enkelte Venue til at beholde 15% af fulde beløb som Kunden har erlagt for tilbuddet.

 

8.5.        Såfremt Kunden afbestiller før 3 timer inden tidspunktet for levering af den aftale ydelse, tilbagebetaler det enkelte Venue det fulde beløb til Kunden inden for rimelig tid.

 

9.              Fortrydelsesret

9.1.        De almindelige regler om fortrydelsesret, der som udgangspunkt finder anvendelse i forbrugerkøb uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, finder ikke anvendelse, idet Venuet straks efter bestilling reserverer og igangsætter ordren, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 ligesom der er tale om varer, der fremstilles og præpareres efter Kundens specifikke bestilling og som hurtigt forringes og hvor forseglinger brydes.

9.2.        I forbindelse med bestilling/booking er Kunden således gjort udtrykkeligt opmærksom på og anerkender fuldt ud, at fortrydelsesretten bortfalder.

 

10.          Kundens øvrige forpligtelser og ansvar

10.1.    I det enkelte kundeforhold mellem Kunden og Venuet finder de heri aftalte vilkår anvendelse, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

 

10.2.    Det påhviler Kunden som helhed at træffe foranstaltninger, til at sikre optræden til aftalt tid.

 

10.3.    Ethvert tab som Virksomheden eller Venuet pådrager sig som følge af de i pkt. 8 nævnte tilfælde, berettiger Virksomheden til at rette erstatningskrav mod Kunden i medfør af dennes fuldstændige og ubegrænset hæftelse.

 

10.4.    Kunden har ret til at anvende Virksomhedens applikation, jf. pkt. 1.3., til at indgå købs- og booking aftaler med et Venue, samt erlægge betaling herom.

 

10.5.    Der må fra Kundens side ikke under nogen omstændigheder udøves misbrug af Virksomhedens applikation.

 

10.6.    Alt tilgængeligt materiale på applikationen er ejet af Virksomheden og/eller af licensgivere, med undtagelse af materiale, hvorpå det oplyses at dette ejes af en anden. Kunden skal derfor sørge for at overholde de hertil hørende immaterielle regler, hvorefter der ikke må ske misbrug, kopiering eller lignende af nogen art eller i noget omfang af de af Virksomheden og/eller licensgivere samt andre, der ejer materiale på applikationen.

 

10.7.    Virksomhedens applikation må ikke uden forudgående accept fra Virksomheden anvendes, lagres eller reproduceres på andre internetsider, søgesystemer og lignende.

 

11.          Ansvarsbegrænsning

11.1.    Virksomhedens eller Venuets ansvar for mangler, forsinkelser eller andet kan aldrig overstige fakturabeløbet eksklusive moms for den ydelse til Kunden, der har dannet grundlag for det rejste krav.

 

11.2.    Virksomheden eller Venuet kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for indirekte tab, herunder avancetab, tidstab, driftstab mv.

 

11.3.    Ved Kundens fordringshavermora og andre til Kunden relaterede forhold, hæfter Virksomheden og Venuet ikke for fejl og mangler.

11.4.    Virksomheden er ikke i noget omfang ansvarlig for tilgængeligheden af applikationen, det af et Venue udbudte produkt og om dette er korrekt eller om oplysninger afgivet af et Venue i sin helhed er korrekt eller i øvrigt lever op til det aftalte og/eller det af Kunden forventede.

 

11.5.    Virksomheden kan ej heller være ansvarlig for sikkerheden for Kundens indtastede data i applikationen, hvorfor enhver afgivelse af oplysninger fra Kunden på applikationen sker på dennes eget ansvar.

 

11.6.    Virksomheden behandler personoplysninger i persondataforordningen og databeskyttelseslovens forstand. Behandlingen finder sted i medfør af Virksomhedens persondatapolitik.

 

12.          Force majeure

12.1.    Virksomheden kan aldrig hæfte for eller blive holdt ansvarlig for begivenheder, som har karakter af force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

 

12.2.    Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke-udtømmende eksempler på force majeure kan være usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, hackerangreb i elektroniske systemer, oprør, valutarestriktioner, beslaglæggelse, arbejdsstridigheder, tekniske- og systemmæssige nedbrud i eller i forbindelse med applikationen mv.

13.   Ekstern betalingsløsning

 

13.1. Virksomheden gør brug af en anerkendt og autoriseret betalingsløsning ”Stripe A/S”, som håndterer samtlige transaktioner mellem Kunden og Venue.

 

13.2. Stripe A/S reserverer fakturabeløbet på Kundens konto og overfører til Venue.

Virksomheden modtager kommission på 3,6% af hvert salg der bliver genereret for Venuet i forbindelse med Kundens og Venues indgåede aftaler.

 

14.          Tvistigheder, lovvalg og værneting

14.1.    Enhver tvist forsøges først og fremmest løst i mindelighed mellem parterne.

 

14.2.    Samhandlen mellem parterne er i alle henseender underlagt dansk ret.

 

14.3.    Nærværende forretningsbetingelser skal være gældende for enhver tvist mellem parterne.

 

14.4.    Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Retten i Aalborg som første instans.