Salgs- og leveringsbetingelser

 

Indholdsfortegnelse.

 

1.Anvendelse af Betingelser

2.Produktinformation

3.Aftaleindgåelse

4.Aftalegrundlag

5.Priser

6.Betaling

7.Levering

8.Afbestilling

9.Fortrydelsesret

10.Kundens øvrige forpligtelser & ansvar

11.Ansvarsbegrænsninger

12.Force majeure

13.Ekstern betalingsløsning

14.Tvister Lovvalg & værneting

 

1.        Anvendelse

 

1.1.       Disseforretningsbetingelser (herefter ’’Betingelserne’’) gælder for alle tilbud ogaftaler om ydelser fra Greeter ApS, CVR-nr. 40190635 (herefter’’Virksomheden’’) i form af et fjernsalg, herunder formidling og salg afydelser og produkter ved en tredjepart i form af en restauratør, bar, natklubeller lignende (herefter ’’Venue’’) over for brugeren (herefter ”Kunden”).

 

1.2.       Nærværendebetingelser er ikke gældende over for de enkelte Venues. Virksomheden harsamarbejdsaftaler med de enkelte Venues, der dog er bekendte med nærværendebetingelser.

 

1.3.       Driften afapplikationen Greeter og Greeter Venue varetages af Virksomheden.

 

1.4.       kunden bekræfterved accept af disse betingelser at vedkommende minimum er 18 år eller ældre.

 

 

1.5.       Nærværendeforretningsbetingelser udgør de til enhver tid gældende vilkår og betingelser,dog med forbehold for eventuelle ændringer og/eller rettelser hertil.

 

1.6.       Denjuridiske eller fysiske person/Kunden accepterer ligeledes disse Betingelser isin helhed ved accept af Virksomhedens formidlede produkter fra tredjeparteller en på enhver anden måde indgået aftale, medmindre andet specifikt eraftalt mellem parterne, jf. pkt. 3.1.

 

1.7.       Kunden kanikke tolke udvist passivitet af nogen art fra Virksomheden som en accept afandre betingelser eller aftalevilkår end nærværende.

 

2.           Produkt

 

2.1.       Det enkelteVenue opretter bordpakker tilhørende bord og muligheden for at oprette events viaVirksomhedens applikation Greeter Venue, hvor det bliver tilgængelig for digsom kunde på appen Greeter eller via et direkte link til deres bookingside

 

2.2.       Oplysningerom tilbuddets pris, lokation, tidspunkt, indhold, omfang, karakter ogbeskaffenhed leveres af det enkelte venue. Ansvaret for produktet er således henhørendeunder det selvstændige Venue.  Ethvert produktpå applikationen kan bookes af af kunden indenfor de venue definerede rammer. Såledeser det Kunden, der fremsender en booking/ordre til det pågældende Venue, derefterfølgende skal acceptere ordren/bookingen.

2.3.       Virksomhedenpåtager sig ikke ansvar i nogen grad for de i pkt. 2.2. nævnte oplysninger omde på Virksomhedens applikation, jf. pkt. 1.3., udbudte tilbud, da dette aleneer Venuets ansvar at sørge for de oplyste informationer er korrekte.  

 

 

2.4.       alleoplysninger givet af det enkelte Venue, og de nævnte eksempler i pkt. 2.2. ersåledes ikke udtømmende. Virksomheden tager således forbehold for, atoplysningerne kan være ukorrekte grundet forkerte og/eller mangelfuldeoplysninger fra et Venue.

2.5.       Virksomhedensørger for at præsentere oplysninger om bordpakker og ledighed af borde fra detenkelte Venue. Virksomheden tilsigter i forlængelse heraf, at oplysningernefremlægges således medfølgende pligter og rettigheder fremstår klart forKunden.

3.           Indgåelse

 

3.1.       Vedaftaleindgåelse i enhver form og/eller som nævnt i pkt. 1.4., erklærer denenkelte Kunde positivt at have læst og forstået Betingelserne samt dissesretsvirkninger i retsforholdet med Virksomheden.

 

3.2.       Virksomhedenbliver tidligst forpligtet ved de af Virksomheden fremsatte erklæringer, uansethvorledes disse betegnes, når Kunden har modtaget Virksomhedens accept /ordrebekræftelse.

 

3.3.       Nårnærværende Betingelser er accepteret ifølge pkt. 3.1., accepterer Kundenligeledes at det enkelte Venue alene kontraktuelt kan opfylde den indgåendeaftale, såfremt Kunden indsender korrekte oplysninger ved køb/booking påapplikationen.  

 

3.4.       Det påhvilerden enkelte Kunde straks at tage kontakt til det Venue, der udbyder der produktet,som Kunden har købt på applikationen, hvis der skulle være angivet forkerteeller ufuldstændige oplysninger af Kunden.

 

3.5.       Virksomhedener ikke part i aftalen mellem Venue og Kunden. Virksomheden er derfor udenansvar i forhold til indgåelse af denne aftale, ligesom Virksomheden ej hellerer ansvarlig for det enkelte Venues ydelser, herunder om det leverede erkontraktmæssigt i forhold til art, beskaffenhed, tid, kvalitet eller Kundensberettigede forventninger i øvrigt.

4.           Aftalegrundlag

 

4.1.       Ændringer afog tillæg til Betingelserne er kun gældende, hvis parterne har aftalt demskriftligt.

 

4.2.       Ovennævnteeventuelle tillæg, Betingelserne og den enkelte skriftlige eller mundtligeaftale udgør den samlede aftale mellem Kunden og Virksomheden, hvorfor denneskal indgå i enhver tvist som det gyldige og bindende aftalegrundlag.

 

4.3.       I det omfangforhold ikke er beskrevet i Betingelserne, udfyldes dette af dansk retsalmindelige regler, som i øvrigt er gældende generelt.

 

 

5.           Priser

 

5.1.       Alle priserangives i DKK (danske kroner) og inklusive moms, medmindre andet erudtrykkeligt aftalt mellem parterne. Greeter tager en fast kommission på 5 % afalt salg der bliver genereret gennem platformen.

 

5.2.       Prisfastsættelseaf produkter, tilbud mm  forestås af detenkelte Venue.

6.           Betaling

 

6.1.       Hvor andetikke fremgår af aftalegrundlaget, sker betaling gennem den integrerede betalingsløsningpå applikationen.

7.           Levering

 

7.1.       Leveringsstedog -tidspunkt beror på den enkelte aftale mellem Kunden og Venuet, medmindreandet er aftalt.

 

7.2.       Tidspunktet forbestilling af bordpakke og bord bestemmes af Kunden gennem applikationen ud frahvad det enkelte Venue tilbyder.

 

7.3.       Tidspunktetfor det enkelte Venues levering af ydelsen som købt på Virksomhedensapplikation er alene et estimat, hvorfor hverken det enkelte Venue ellerVirksomheden kan indestå for at det bestilte er ledigt og/eller klart tilpræcist det tidspunkt, der er bestilt til.

8.           Afbestilling

 

8.1.       Det enkelteVenue har til enhver tid ret til at annullere og afvise Kundens bestilling.

 

8.2.       Virksomhedenaftaler så vidt muligt med det enkelte Venue gennem en intern samarbejdsaftale,at de bør gennemføre alle ordrer. Hvis dette ikke er muligt, bør Venue straksoplyse Kunden om eventuel annullation.

 

8.3.       Virksomhedenforbeholder sig retten til at ekskludere Kunder fra at benytte applikationen,samt annullere disses aftaler med Virksomheden og det enkelte Venue, såfremtKunden indsender falske, svigagtige eller på anden måde ulovlige oplysninger istrid med lov og ærbarhed.

 

8.4.       SåfremtKunden afbestiller inden for 3 timer forinden tidspunktet for levering af denaftalte ydelse, forbeholdes i Betingelserne retten for Virksomheden og/ellerdet enkelte Venue til at beholde 15% af fulde beløb som Kunden har erlagt fortilbuddet.

 

8.5.       SåfremtKunden afbestiller før 3 timer inden tidspunktet for levering af den aftaleydelse, tilbagebetaler det enkelte Venue det fulde beløb til Kunden inden forrimelig tid.

9.           Fortrydelsesret

 

9.1.       Dealmindelige regler om fortrydelsesret, der som udgangspunkt finder anvendelse iforbrugerkøb uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, finder ikkeanvendelse, idet Venuet straks efter bestilling reserverer og igangsætterordren, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 ligesom der er tale om varer,der fremstilles og præpareres efter Kundens specifikke bestilling og somhurtigt forringes og hvor forseglinger brydes.

9.2.       Iforbindelse med bestilling/booking er Kunden således gjort udtrykkeligtopmærksom på og anerkender fuldt ud, at fortrydelsesretten bortfalder medmindre andet aftales med det pågældende venue.

 

10.      Kundens øvrige forpligtelser og ansvar

 

10.1.    I det enkelte kundeforhold mellem Kunden og Venuetfinder de heri aftalte vilkår anvendelse, medmindre andet er udtrykkeligtaftalt.

 

10.2.    Det påhviler Kunden som helhed at træffeforanstaltninger, til at sikre optræden til aftalt tid.

 

10.3.    Ethvert tab som Virksomheden eller Venuet pådragersig som følge af de i pkt. 8 nævnte tilfælde, berettiger Virksomheden til atrette erstatningskrav mod Kunden i medfør af dennes fuldstændige og ubegrænsethæftelse.

 

10.4.    Kunden har ret til at anvende Virksomhedensapplikation, jf. pkt. 1.3., til at indgå købs- og booking aftaler med et Venue,samt erlægge betaling herom.

 

10.5.    Der må fra Kundens side ikke under nogenomstændigheder udøves misbrug af Virksomhedens applikation.

 

10.6.    Alt tilgængeligt materiale på applikationen erejet af Virksomheden og/eller af licensgivere, med undtagelse af materiale,hvorpå det oplyses at dette ejes af en anden. Kunden skal derfor sørge for atoverholde de hertil hørende immaterielle regler, hvorefter der ikke må skemisbrug, kopiering eller lignende af nogen art eller i noget omfang af de af  Virksomheden og/eller licensgivere samt andre,der ejer materiale på applikationen.

 

10.7.    Virksomhedens applikation må ikke udenforudgående accept fra Virksomheden anvendes, lagres eller reproduceres påandre internetsider, søgesystemer og lignende.

 

 

11.      Ansvarsbegrænsning

 

11.1.    Virksomhedens eller Venuets ansvar for mangler,forsinkelser eller andet kan aldrig overstige fakturabeløbet eksklusive momsfor den ydelse til Kunden, der har dannet grundlag for det rejste krav.

 

11.2.    Virksomheden eller Venuet kan under ingenomstændigheder holdes ansvarlige for indirekte tab, herunder avancetab,tidstab, driftstab mv.

 

11.3.    Ved Kundens fordringshavermora og andre tilKunden relaterede forhold, hæfter Virksomheden og Venuet ikke for fejl ogmangler.

11.4.    Virksomheden er ikke i noget omfang ansvarlig fortilgængeligheden af applikationen, det af et Venue udbudte produkt og om detteer korrekt eller om oplysninger afgivet af et Venue i sin helhed er korrekteller i øvrigt lever op til det aftalte og/eller det af Kunden forventede.

 

11.5.    Virksomheden kan ej heller være ansvarlig forsikkerheden for Kundens indtastede data i applikationen, hvorfor enhver afgivelseaf oplysninger fra Kunden på applikationen sker på dennes eget ansvar.

 

11.6.    Virksomheden behandler personoplysninger ipersondataforordningen og databeskyttelseslovens forstand. Behandlingen findersted i medfør af Virksomhedens persondatapolitik.

 

12.      Force majeure

 

12.1.    Virksomheden kan aldrig hæfte for eller bliveholdt ansvarlig for begivenheder, som har karakter af force majeure.Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

 

 

 

 

12.2.    Som force majeure anses forhold, der er uden forVirksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset vedaftalens indgåelse. Ikke-udtømmende eksempler på force majeure kan være usædvanligenaturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, hackerangreb ielektroniske systemer, oprør, valutarestriktioner, beslaglæggelse,arbejdsstridigheder,

 

 

 

tekniske- og systemmæssige nedbrudi eller i forbindelse med applikationen mv.

13.    Ekstern betalingsløsning

 

13.1.   Virksomheden gør brug af en anerkendt ogautoriseret betalingsløsning ”Stripe A/S”, som håndterer samtlige transaktionermellem Kunden og Venue.

 

13.2.   Stripe A/S reserverer fakturabeløbet påKundens konto og overfører til Venue.

          Virksomheden modtager kommission på 5% af hvert salg der bliver genereret for Venuet i forbindelse med Kundens ogVenues indgåede aftaler.

 

 

 

14.      Tvistigheder, lovvalg og værneting

 

14.1.    Enhver tvist forsøges først og fremmest løst imindelighed mellem parterne.

 

14.2.    Samhandlen mellem parterne er i alle henseenderunderlagt dansk ret.

 

14.3.    Nærværende forretningsbetingelser skal væregældende for enhver tvist mellem parterne.

 

14.4.    Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse medparternes samhandel, skal afgøres ved Retten i Aalborg som første instans.

Book din demo

Tak fordi du viser interesse i Greeter! Vi vil elske at komme i kontakt med dig. Udfyld venligst formularen nedenfor, og inden for en uge vil vores team nå ud til dig

Tusind tak for din interesse. Din forespørgelse er sendt ind.
Noget gik galt... Prøv igen eller skriv til